Simple & lightweight responsive slider jquery plugin!

ResponsiveSlides.js – http://responsive-slides.viljamis.com/

cdnjs – https://cdnjs.com/libraries/ResponsiveSlides.js

Demo – https://codepen.io/divart/pen/RgRJxJ/

See the Pen ResponsiveSlides.js DEMO by Andrzej (@divart) on CodePen.